ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συλλογή, Παραλαβή & Μεταφορά

Στο πλαίσιο των εργασιών της εταιρείας ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ - ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, στη Θεσσαλονίκη, εντάσσονται και υπηρεσίες ασφαλούς διαχείρισης αποβλήτων. Συλλογή, παραλαβή και διαχείριση επικίνδυνων και μη αποβλήτων (από εγκαταστάσεις, δεξαμενές, πλοία, φρεάτια, αγωγούς κ.λπ.). 

Συλλογή και μεταφορά:

image-298602-Line-Divider.png

 • Eπικίνδυνων και πετρελαιοειδών αποβλήτων -υγρών και στερεών- πανελλαδικά και διασυνοριακά (καταχώριση στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ με τον κωδικό 0008)
 • Aποβλήτων λιπαντικών ελαίων
 • Xρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών
 • Στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, στο σύνολο της χώρας (καταχώριση στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ με τον κωδικό 023)
 • Ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 και 3
 • Επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων
 • Βοθρολυμάτων/ογκωδών απορριμμάτων
 • Προετοιμασία χώρων, καθορισμός μεθοδολογίας διαχείρισης
 • Αρχικός έλεγχος, ανάλυση & ταυτοποίηση αποβλήτων
 • Συλλογή, συσκευασία, σήμανση, πρόσδεση, φόρτωση, μεταφορά
 • Μεταφορά αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
 • Επεξεργασία & Αποθήκευση αποβλήτων 

image-298602-Line-Divider.png

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΜΕΣΗ & ΑΡΙΣΤΗ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ